Medische Disclaimer

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van psychiatrische medicijnen. Wij doen geen aanbevelingen over het starten, verminderen of stoppen met psychiatrische medicatie. In het kader van informed consent verschaffen we bronnen en informatie aan diegenen die deze mogelijkheid overwegen. Zo helpt Mad in the Netherlands u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

De informatie op deze website, inclusief verwijzingen, filmpjes, afbeeldingen en dergelijke, is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming). Ook gebruiksmogelijkheden kunnen niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. De informatie op deze website is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

Lezers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional om professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Lezers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt lezers geadviseerd contact op te nemen met hun eigen arts of het noodnummer.

De informatie www.madinthenetherlands.org is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie www.madinthenetherlands.org geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Het gebruik of (persoonlijk) invullen van informatie www.madinthenetherlans.org door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirect, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van onze website door persoonlijk invullen en toepassen van informatie die wordt aangeboden via Mad in the Netherlands en andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit www.Madinthenetherlands.org wordt verwezen.

De blogs op Mad in the Netherlands zijn van een diverse groep schrijvers. Deze berichten zijn bedoeld als een openbaar forum voor discussie over de psychiatrie en haar behandelingen. De geuite meningen zijn die van de schrijvers zelf en niet noodzakelijk die van het team van Mad in the Netherlands.