Protestlied van Noorse artieste Kjellaug over pillen in opname

Schaduwfiguur die ergens niet uit kan. In de achtergrond tralies. Symbolisch voor opsluiting.

De Noorse artieste Kjellaug heeft een lied gemaakt over hoe een psychiatrische behandeling met een gemedicaliseerde visie eruit kan zien. Het lied is voor iedereen die enige voeling heeft met het onderwerp ‘geestelijke gezondheidszorg’. De indrukwekkende (naar het Nederlands vertaalde) tekst brengt de intense gevoelens ten gevolge van het (gedwongen) medicamenteus behandelen tijdens een opname in een instelling onder de aandacht.

Door Monique Timmermans – 8 december 2023

In besloten kring mochten wij haar nummer al beluisteren op de bijeenkomst van Mad in the World. Kjellaug beleefde haar wereldpremière met haar optreden op de decemberbijeenkomst van Mad in Norway vorig in 2023. De week daarna werd het lied geselecteerd als “Song van de week” bij Mad in America. Hieronder kun je het nummer beluisteren en de songtekst met vertaling naar het Nederlands lezen.

Als het nummer je aanspreekt, kun je Kjellaug een bericht sturen op LoveFromKjellaug[at]gmail.com

Lock You Up – Opsluiting

There is no doubt that this is a disease, we’ve known it for as long as man could breathe
When your own mother reacts with such unease
We’ll treat against your will, and we’ll start up with this pill

Er bestaat geen twijfel over dat dit een ziekte is, dat weten we al zolang de mens kan ademen
Als je eigen moeder met zoveel verontrusting reageert
Zullen we je behandelen tegen je wil, en zullen we starten met deze pil

So, you say that you see magic every day, that’s an even better reason you must stay
You say aliens and angels guide your way
Well, let’s treat against your will, and you’ll get another pill

Dus, je zegt dat je elke dag iets magisch ziet, dat is zelfs een betere reden dat je moet blijven
Je zegt dat aliens en engelen je de weg wijzen
Nou, laten we je behandelen tegen je wil, en we zullen je nóg een pil geven

Then we lock you up so that you embarrass no one
And we drug you with these pills that you don’t want
And we claim the right to know your best in front of those who knows you best
And then you won’t remember the rest

Dan sluiten we je op zodat je niemand in verlegenheid brengt
En drogeren we je met deze pillen die je niet wilt
En we eisen het recht op om je het beste te kennen ten overstaan van degene die je het beste kennen
En dan zul je jezelf de rest niet meer herinneren

Now doctor’s orders are all you’ll ever get, you should drop that faith you’ll only get upset
It’s not the pill I know it’s the disease
We’ll still treat against your will and you’ll get another pill

Doktersvoorschriften zijn alles wat je ooit zult krijgen, je zou je vertrouwen beter laten varen,
je zult er alleen door van streek raken
Het is niet de pil, ik weet dat het de ziekte is
We zullen blijven doorgaan met je tegen je wil behandelen en nog een pil erbij geven

Then we lock you up so that you embarrass no one
And we drug you with these pills that you don’t want
And we claim the right to know your best cause you have failed our normal-test
And then you won’t remember the rest

Dan sluiten we je op zodat je niemand in verlegenheid brengt
En we drogeren je met deze pillen die je niet wilt
En we eisen het recht op om jou het beste te kennen, want je bent gezakt voor onze normaal-test
En dan zul je vanzelf de rest niet meer herinneren

We lock you up, and we drug you down. And we claim the right to know your best
Though you now know what you need is support and rest

We sluiten je op en drogeren je
En we claimen het recht om te weten wat het beste voor je is
Hoewel je intussen wel weet dat je steun en rust nodig hebt

So reality can shift before your eyes. Now, you know that’s sick and science never lies
You’ll have to take these pills forever more
And if you don’t take this pill, you’ll get a shot against your will

De realiteit kan dus recht voor je ogen veranderen
Nu weet je dat het ‘ziek’ is en dat de wetenschap nooit liegt
Je zult deze pillen voor altijd moeten blijven slikken
En als je deze pil niet neemt, krijg je een spuit tegen je wil

And you say that you feel smaller day by day. That our system is what’s pulling you away
Well think about the shame you’ll spread if you don’t stay
You will lose the things you love, there’s no help from up above

En je zegt dat je je met de dag kleiner voelt, dat ons systeem je omlaag haalt
Denk dan aan de schaamte die je zult uitdragen als je hier niet blijft
Je zult de dingen verliezen waar je van houdt, er is geen hulp van boven

So let’s lock you up so that you embarrass no one
And lets drug you with these pills that you now want
And we’ll claim the right to know your best
Till you have no clue what is your own best

and those pills the only thing that gives you rest

Dus laten we je opsluiten zodat je niemand in verlegenheid brengt
En laten we je drogeren met van die pillen die je nu wilt
En we zullen het recht opeisen om te weten wat het beste voor je is
Tot je zelf geen benul meer hebt van wat het beste voor je is,
en die pillen het enige zijn wat jou nog rust brengt

And we’ll claim the right to know your best
Till you have no self-worth nor confidence left
and those pills the only thing that gives you rest

En we zullen het recht opeisen dat we weten wat het beste voor je is
Tot je geen eigenwaarde of zelfvertrouwen meer hebt
en die pillen het enige zijn wat jou nog rust geeft

So let’s lock you up so that you embarrass no one
and let’s drug you with these pills that you now crave
and we’ll claim the right we knew your best
though your family’s gone and there are few friends left
and those pills are what you seek to get your rest

Dus laten we je opsluiten zodat je niemand in verlegenheid brengt
En laten we je drogeren met deze pillen waar je nu naar hunkert
En we zullen het recht opeisen dat we je het beste kenden
Ook al is je familie uit beeld en zijn er nog maar weinig vrienden over
En het nu pillen zijn waar jij het in zoekt om rust te krijgen

***Gepubliceerd op Mad in the Netherlands, gebaseerd op bericht Mad in Norway 8 december 2023***

Mad in the Netherlands host blogs van een diverse groep schrijvers. Deze posts zijn bedoeld als een openbaar forum voor een brede discussie over de psychiatrie en haar behandelingen. De geuite meningen zijn van de schrijvers zelf.

Vorig artikelIs spiritualiteit bespreekbaar?
Volgend artikelPlacebo-effect en niet antidepressivum verantwoordelijk voor verbetering depressie volgens onderzoek